Partners in Parenting

svg divider

Leven is samenleven, een betekenisvol leven tekent zich af in verbinding met belangrijke anderen. Dit vormgeven en realiseren voor elk kind -ook kinderen en jongeren die opgroeien in een leefgroep- is dé zoektocht en uitdaging waar we voor staan. Partners in Parenting (P&P) is een verhaal van hoop, een proces waarin mensen samenwerken om datgene te bereiken waar elk kind naar verlangt en recht op heeft.

Image
Counter Icon

Partner 1:
OUDERS

Counter Icon

Partner 2:
P&P-OUDERS

Counter Icon

Partner 3:
MFC Bethanië

Partners in Parenting

svg divider

MFC Bethanië is een behandelingscentrum voor kinderen en jongeren (3-21 jaar) met gedrags- en emotionele moeilijkheden, in combinatie met een problematische opvoedingssituatie. MFC Bethanië is verspreid over twee campussen (Genk en Hasselt) en werkt met verschillende zorgvormen (residentieel verblijf in een leefgroep, dagopvang, dagbesteding en mobiel/ambulante begeleiding aan huis).

De intensieve begeleiding is niet alleen gericht op kinderen, maar ook op de ruimere context (gezinnen, scholen, …). Het doel van de begeleiding is om via groepswerk, ouderbegeleiding, psychotherapie, etc. kinderen, jongeren en gezinnen weer te laten groeien en ontwikkelen. Vele kinderen en jongeren gaan na de opname weer naar huis, toch zien we dat we vaak te maken hebben met kwetsbare kinderen en/of gezinnen, waardoor een volledige terugkeer naar huis niet (altijd) realiseerbaar is.

We willen voorkomen dat deze kinderen en jongeren vervreemden van de buitenwereld en hen meer ontwikkelingskansen bieden. Want ook heeft een aanhoudend verblijf in een leefgroep het risico om de breekbare band met ouders én samenleving verder te verzwakken. Om die reden is MFC Bethanië op zoek gegaan om extra partners rond de kinderen te plaatsen, via Partners in Parenting. We zoeken een alternatief voor een (te) lang opgroeien in leefgroepen. Zo kunnen we alsnog een gezinsperspectief creëren en kinderen een extra kans geven om in de samenleving te blijven. Partners in Parenting doet beroep op heel de samenleving om kwetsbare kinderen te helpen opvoeden, zodat ze maximale ontwikkelingskansen in het leven kunnen krijgen.

Deze pleegplek is op maat van elk kind. Van speelgezin (spelen zonder of met sporadische overnachtingen) tot ondersteunend pleeggezin (weekenden/ vakanties) en perspectiefbiedend pleeggezin (wonen in het pleeggezin al dan niet in combinatie met de leefgroep en ouders).

It takes a whole village to raise a child

Partners in Parenting werkt met het visuele beeld van een driehoek, waarbinnen het kind centraal staat. Ouders, P&P-ouders en MFC Bethanië worden PARTNERS in de opvoeding. Door de combinatie van de verschillende partners kan de opvang en aanpak volledig op maat van het kind én naar de mogelijkheden van het P&P-gezin ingezet worden.

Driehoek

Partner 1: OUDERS

De ouders zijn een belangrijke partner in het verhaal van hun kind. Ook blijven ze recht hebben op informatie over hun kind. De ouders krijgen steun en hulp bij het verwerken én verdragen van het pleegzorgproces, door een eigen ouderbegeleider (bij langdurende trajecten). Partners in Parenting streeft naar gedeeld ouderschap.

Partner 2: P&P-OUDERS

We kijken uit naar gewone gezinnen met een buitengewoon engagement (met een groot hart, veel geduld en begrip) voor kwetsbare kinderen die extra zorg nodig hebben. Gezinnen die tijdens de week/weekend/vakantie een plaats aan hun tafel en in hun hart willen vrijmaken. Afhankelijk van de vraag en behoefte van het kind kunnen kinderen voltijds, deeltijds of ondersteunend verblijven in een P&P-gezin. De selectie van P&P-gezinnen gebeurt in samenwerking met Pleegzorg Limburg.

Partner 3: MFC Bethanië

De plaats van MFC Bethanië kan groot of klein zijn, waarbij wel behouden wordt aan het principe “je staat er nooit alleen voor”. Rond elk P&P-traject staat een multidisciplinair team, waarop men kan terugvallen als ondersteuning: via huisbezoeken, 24u/24u permanentie, etc. Naast de intensieve begeleiding voor pleegouders en pleegkinderen, is er ook extra aandacht voor de noden van de eigen kinderen in het gezin.
De matching gebeurt heel organisch en voorzichtig. Onder matching verstaan we dat het profiel van het kind getoetst wordt aan het aanbod en profiel van het kandidaat P&P-gezin. Het kandidaat P&P-gezin én –kind gaan elkaar traag, discreet en stapsgewijs leren kennen. P&P-ouders gaan eerst kennismaken in de leefgroep met het kind, daarna kan het kind thuis eens gaan spelen, vervolgens eens logeren etc. tot de effectieve pleegplaatsing van start kan gaan. Altijd op maat van het kind én het P&P-gezin.

Als de beslissing genomen wordt om het P&P-traject verder vorm te geven, gaan we kijken hoe het kind kan aansluiten in het P&P-gezin. Er is nu sprake van een duidelijk engagement. Zowel met het P&P-kind als met de P&P-ouders wordt een specifieke training opgezet. Als de intensieve en multidisciplinaire P&P-begeleiding niet meer nodig is, zal Pleegzorg Limburg de begeleiding verder verzorgen. Ook hier wordt het tempo bepaald door alle verschillende partijen.